summer16nl11

The Three Bogatyrs by Viktor Vasnetsov (Courtesy Tretyakov State Gallery, Moscow)

Skip to content